تبریزکهن-سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: پرونده خصوصی‌سازی در مورد رئیس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شد. هم خود شخص و هم یکی از شرکت های خصوصی سازی محکوم شده اند که البته حکم قطعی نیست.

تبریزکهن-سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: پرونده خصوصی‌سازی در مورد رئیس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شد. هم خود شخص و هم یکی از شرکت های خصوصی سازی محکوم شده اند که البته حکم قطعی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: پرونده خصوصی‌سازی در مورد رئیس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شد. هم خود شخص و هم یکی از شرکت های خصوصی سازی محکوم شده اند که البته حکم قطعی نیست.

  • منبع خبر : سخنگوی قوه قضاییه: