محل امروزی پارک قائم مقام در قاری کورپسی دبستان ملی ترقی تبریز در تاریخ ۱۳۳۰ق محله راسته کوچه واقع شده بود و سپس در تاریخ ۱۳۱۵ش به دستور وزرات فرهنگ آذربایجان، به محل عمارت قائم مقام آذربایجان واقع در حیدرتکیه سی و با تغییر نام به مدرسه رودکی دائر می نماید. عکسهای عمارت قائم مقام […]

محل امروزی پارک قائم مقام در قاری کورپسی

دبستان ملی ترقی تبریز در تاریخ ۱۳۳۰ق محله راسته کوچه واقع شده بود و سپس در تاریخ ۱۳۱۵ش به دستور وزرات فرهنگ آذربایجان، به محل عمارت قائم مقام آذربایجان واقع در حیدرتکیه سی و با تغییر نام به مدرسه رودکی دائر می نماید.

عکسهای عمارت قائم مقام در حیدرتکیه سی محله سرخاب تبریز مربوط به سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۷ش می باشند.