این روزها برخی از افراد به بازار سیاست وارد شده اند تا آراء مردم را برای نشستن در صندلی های مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص دهند. و در این راه از شیوه و شگردهای ویژه استفاده کرده و سعی داشته و دارند هربخشی را به تناسب خود متقاعد سازند و به تبع آن رای […]

این روزها برخی از افراد به بازار سیاست وارد شده اند تا آراء مردم را برای نشستن در صندلی های مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص دهند.

و در این راه از شیوه و شگردهای ویژه استفاده کرده و سعی داشته و دارند هربخشی را به تناسب خود متقاعد سازند و به تبع آن رای و نظرش را جلب کنند…

از بیان خدمات خود در سنوات گذشته گرفته تا شام و ناهار دادن در هتل ها و بهره گیری از حس ناسیونالیستی و تظاهر به غیر جناحی بودن و یدک کشیدن مدرک و سایر روش های پوپولیستی و وعده و وعیدهای غیر واقعی… تا به هر طریقی شده به مجلس راه پیدا کنند به حق یا ناحق!

لازم به دقت است : اگر شاخص های خوب و بد و نشانه های خیانت و خدمت را نشاسیم و خادم و خائن را به درستی تشخیص ندهیم در انتخاب افراد قطعا دچار اشتباه خواهیم شد.

اشتباه در انتخاب افراد به عنوان نماینده ی مجلس خسارت های جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت و مجلس را که باید در راس امور و اوج عزت باشد، به حضیض ذلت، سقوط می دهد و ضرورتا دود آن به چشم همه ی ملت و کشور و حتی نسل آینده می رود. به طوری که نتوان به این زودی جبران نمود.

در هرحال ما با انتخاب خود در خدمت و خیانت منتخبان خود شریک هستیم اگر اهل خدمت را انتخاب کنیم در خدمت انان شریک و ماجور هستیم و اگر اهل خیانت را انتخاب کنیم در ظلم و خیانت شان شریک خواهیم بود و مصداق اعوان ظلمه و اشباه آنان به شمار حواهیم رفت.

یک رای من و شما در سرنوشت کشور و ملت و نسل جامعه اثر دارد قطعا و نباید سهل گرفت و در صورت انتخاب نادرست نمی توان خود را از زیر بار مسئولیت آن در پیشگاه خدا مبرا دانست و تبرئه نمود.

متاسفانه گاهی فرصت طلب ها با تبلیغ مسموم و هزینه کرد مبالغ سنگین و روش های عوام فریبانه و پوپولیستی جو جامعه را چنان آشفته می کنند و با تهاجم این شکلی تاثیرات روانی در افکار جامعه می گذارند و به این ترتیب جلب توجه نموده و به خواسته ی خود نائل می گردند.

در این بخش از گفنارمان رفتارهایی را که می تواند نشانه ی خیانت و یا خدمت باشد، بازگو خواهیم نمود تا افراد فرصت طلب و خائن را از انسان های سالم و خادم باز شناسیم و دست رد به سینه ی اهل خیانت بزنیم و افراد شایسته را شناسایی نموده و با انتخاب آنان ایفاء وظیفه نماییم.

🔸 با ما همراه شوید تا خائن و خادم را بشاسیم با حول و قوه ی الهی بخشی از نشانه های خیانت و خدمت را بازگو خواهیم نمود تا گوشه ای از رسالت خود را در این زمینه ایفاء نماییم.

نوشته:حجت اسلام محمد روحانی مجد